Regulamin Systemu Stypendialnego

Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja              

    w Bydgoszczy (tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) Systemu Stypendialnego Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC  i NADZIEJA w Bydgoszczy (zwanej dalej Fundacją) określa zasady przyznawania, wysokość i tryb wypłacania stypendium.
 2. Stypendia przyznawane są ze środków własnych Fundacji.
 3. Stypendystami mogą być studenci rozpoczynający studia dzienne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 4. W uzasadnionych przypadkach Stypendystami mogą być studenci studiów dziennych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane uczniowi klasy maturalnej.
 6. O przyznaniu stypendium decyduje suwerennie Komisja Stypendialna Fundacji (zwana dalej Komisją).
 7. Stypendium przyznawane jest na okres trwania studiów określony planowym czasem ich trwania, przy czym Komisja corocznie, a w uzasadnionych przez siebie przypadkach w krótszych odstępach czasu, weryfikuje zasadność wypłacania stypendium w kolejnych okresach.
 8. Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy w roku akademickim, od października do czerwca. Wypłata stypendium następuje co miesiąc, przelewem bankowym na rachunek bankowy Stypendysty.
 9. Wysokość stypendium przyznawana jest indywidualnie dla każdego Stypendysty. Stypendium wynosić będzie od 300 zł do 800 zł miesięcznie.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna może przyznać inną kwotę i na inny okres niż wskazane w punktach 8 i 9.

 

II. Kryteria przyznawania stypendium


 1. Stypendium może być przyznane uczniowi klasy maturalnej, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) osiągnął średnią ocen z ostatniego roku szkolnego w wysokości co najmniej 4,0 lub posiada szczególne zdolności w kierunku zgodnym z wybranym kierunkiem studiów,

b) posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe (zwycięzcy i laureaci olimpiad i konkursów, publikacje),

c) średni dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest na tyle niski, że uniemożliwia pokrycie kosztów związanych ze studiowaniem,

d) złożył wymagane w punkcie III dokumenty,

e) zostanie przyjęty na wybrany kierunek studiów w trybie dziennym.

2. Stypendium może być przyznane Studentowi, spełniającemu odpowiednio warunki określone w pkt II.1 z wyłączeniem ppkt. e).

3. Stypendium może być przyznane uczniowi klasy maturalnej, spełniającemu odpowiednio warunki określone w pkt II.1 z wyłączeniem ppkt. e). Spełnienie warunku określonego w pkt II.1 ppkt. e) jest jednakże warunkiem wypłaty stypendium w kolejnym okresie.

4. Komisja może w uzasadnionych przypadkach przyznać stypendium uczniowi/studentowi, który nie spełnia niektórych spośród warunków wymienionych w pkt. 1 lub uzależnić przyznanie stypendium od innych, indywidualnie określonych warunków.

 

III. Procedura przyznawania stypendium

 

 1. Kandydat ubiegający się o stypendium składa do Zarządu Fundacji wypełniony i podpisany wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami, w wersji papierowej lub elektronicznej. Druk wniosku i wykaz wymaganych dokumentów stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
 2. Zarząd Fundacji dokonuje weryfikacji i oceny złożonych wniosków, a następnie kieruje wnioski do Komisji Stypendialnej Fundacji.
 3. W skład Komisji Stypendialnej mogą wchodzić: Fundatorzy, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu.
 4. Komisja ma prawo zażądać wglądu do oryginałów dokumentów poświadczających dane zawarte we wniosku.
 5. Komisja, na podstawie wstępnej oceny wniosków, wybiera Kandydatów, których zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną.
 6. Komisja Stypendialna dokonuje wyboru Stypendystów na zamkniętym posiedzeniu.
 7. Komisja nie podaje uzasadnienia Kandydatom, którym nie przyznaje stypendium.
 8. Wybrany Kandydat będzie poinformowany pisemnie lub mailowo o przyznaniu mu stypendium oraz zaproszony na spotkanie, na którym będą wręczane certyfikaty stypendialne.
 9. Warunki wypłaty stypendium określa umowa między stypendystą i Fundacją.

 

IV. Obowiązki Stypendysty

 

Obowiązkiem Stypendysty jest między innymi:

 1. godna postawa i zachowanie nie narażające dobrego wizerunku Fundacji,
 2. osiąganie jak najlepszych wyniki w nauce,
 3. niezwłoczne przesłanie do Zarządu Fundacji kopii świadectwa maturalnego oraz informacji  o przyjęciu na studia,
 4. ukończenie studiów zgodnie z terminem i programem studiów,
 5. powiadomienie Fundacji o złożonym do Uczelni wniosku o urlop dziekański lub zdrowotny, o przerwaniu studiów, o zawieszeniu studiów z jakiegokolwiek powodu,
 6. zawiadomienie Zarządu Fundacji w ciągu 21 po zakończeniu każdego semestru o osiągniętych ocenach z zaliczeń i egzaminów, ewentualnie o braku zaliczenia przedmiotu lub nie zdanym jakimkolwiek egzaminie objętym zakresem studiów,
 7. zawiadomienie Zarządu Fundacji o podjęciu pracy zarobkowej, otrzymaniu innego stypendium lub o istotnej zmianie dochodu na osobę w rodzinie,
 8. włączanie się w prace Fundacji w zadeklarowanym zakresie, w tym udział w spotkaniach integracyjnych stypendystów i władz Fundacji,
 9. zgoda Stypendysty na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej Fundacji oraz w materiałach reklamowych i informacyjnych Fundacji,
 10. w przypadku przyznania stypendium na konkretny cel (np. na pokrycie kosztów akademika, zakup pomocy naukowych), Stypendysta zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający wydatkowanie stypendium na ten cel.

 

 V. Odebranie prawa do stypendium

 

 1. Fundacja zaprzestaje wypłacać stypendium w następujących przypadkach:
 2. Stypendysta przerwie naukę lub nie zaliczy semestru studiów,
 3. Stypendysta wydatkuje stypendium na inny cel niż zostało przyznane,
 4. Stypendysta podał nieprawdziwe dane we wniosku lub wykorzystał środki z przyznanego stypendium na inne cele, niż ustalone decyzją Komisji,
 5. Stypendysta swoją postawą i zachowaniem naraża dobre imię Fundacji,
 6. Stypendysta nie włącza się w prace Fundacji lub nie uczestniczy w spotkaniach integracyjnych Fundacji,
 7. zwiększył się znacząco dochód w gospodarstwie domowym Stypendysty,
 8. Stypendysta nie spełnia warunków Regulaminu Stypendialnego,
 9. Stypendysta naruszył warunki umowy, o której mowa w pkt. III.8
 10. zaszły inne okoliczności, które w ocenie Fundacji uniemożliwiają dalszą wypłatę stypendium.
 11. O odebraniu prawa do Stypendium decyduje Komisja. O odebraniu prawa do Stypendium Stypendysta informowany jest pisemnie lub mailowo.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w gestii Zarządu Fundacji.
 2. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 3. Zarząd Fundacji może dokonywać zmian w Regulaminie.
 4. Treść Regulaminu oraz wszelkie zmiany Regulaminu są niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Fundacji.
 5. Regulamin wchodzi w życie z datą 19 maja 2015r.

 

Pobierz Wniosek o przyznanie stypendium – Zał.1 do Regulaminu Stypendium

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dpwind.pl pss.biz.pl dp-invest.pl