Regulamin Systemu Stypendialnego

Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja

    w Bydgoszczy (tekst jednolity)

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin Systemu Stypendialnego Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC  i NADZIEJA w Bydgoszczy (zwane dalej odpowiednio „Regulaminem” i „Fundacją” ) określa zasady przyznawania, wysokość i tryb wypłacania stypendium.
 2. Stypendia przyznawane są ze środków własnych Fundacji.
 3. Stypendystami mogą być studenci studiów dziennych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane uczniowi klasy maturalnej.
 5. O przyznaniu stypendium decyduje suwerennie Komisja Stypendialna Fundacji (zwana dalej Komisją).
 6. Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku akademickiego. Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy w roku akademickim, od października do czerwca. Wypłata stypendium następuje co miesiąc, przelewem bankowym na rachunek bankowy Stypendysty.
 7. Wysokość stypendium przyznawana jest indywidualnie dla każdego Stypendysty. Stypendium wynosi od 300 zł do 800 zł miesięcznie.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna może przyznać inną kwotę i na inny okres niż wskazane w punktach 8 i 9.

 

II. Kryteria przyznawania stypendium

 

 1. Stypendium może być przyznane uczniowi klasy maturalnej lub studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
 2. a) osiągnął średnią ocen z ostatniego roku w wysokości co najmniej 4,0 lub posiada szczególne zdolności w kierunku zgodnym z wybranym kierunkiem studiów,
 3. b) posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe (zwycięzcy i laureaci olimpiad i konkursów, publikacje),
 4. c) średni dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest na tyle niski, że uniemożliwia pokrycie kosztów związanych z nauką,
 5. d) złożył określone w punkcie III dokumenty,
 6. e) został przyjęty na wybrany kierunek studiów w trybie dziennym.
 7. Stypendium może być przyznane uczniowi klasy maturalnej, spełniającemu odpowiednio warunki określone w pkt II.1 z wyłączeniem ppkt. e).
 8. W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać stypendium uczniowi/studentowi, który nie spełnia niektórych spośród warunków wymienionych w pkt. 1 lub uzależnić przyznanie stypendium od innych, indywidualnie określonych warunków.

 

III. Procedura przyznawania stypendium

 

 1. Kandydat ubiegający się o stypendium składa do Zarządu Fundacji wypełniony i podpisany wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami, w wersji papierowej lub elektronicznej. Druk wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Zarząd Fundacji dokonuje weryfikacji i oceny złożonych wniosków, a następnie kieruje wnioski do Komisji Stypendialnej Fundacji.
 3. W skład Komisji Stypendialnej mogą wchodzić: Fundatorzy, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu.
 4. Komisja ma prawo zażądać wglądu do oryginałów dokumentów poświadczających dane zawarte we wniosku.
 5. Komisja, na podstawie wstępnej oceny wniosków, wybiera Kandydatów, których zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną.
 6. Komisja Stypendialna podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium na zamkniętym posiedzeniu, po rozmowie kwalifikacyjnej z Kandydatem.
 7. Komisja nie podaje uzasadnienia Kandydatom, którym nie przyznano stypendium.
 8. Kandydat jest poinformowany pisemnie lub mailowo o przyznaniu mu stypendium oraz zaproszony na spotkanie, na którym będą wręczane certyfikaty stypendialne.
 9. Warunki wypłaty stypendium określa umowa między Stypendystą i Fundacją.

 

IV. Obowiązki Stypendysty

 

Obowiązkiem Stypendysty jest:

 1. godna postawa i zachowanie nie narażające dobrego wizerunku Fundacji,
 2. osiąganie jak najlepszych wyników nauce,
 3. ukończenie roku akademickiego zgodnie z terminem i programem studiów,
 4. powiadomienie Fundacji o złożonym do Uczelni wniosku o urlop dziekański lub zdrowotny, o przerwaniu studiów, o zawieszeniu studiów z jakiegokolwiek powodu,
 5. zawiadomienie Zarządu Fundacji w ciągu 21 dni po zakończeniu każdego semestru o osiągniętych ocenach z zaliczeń i egzaminów, ewentualnie o braku zaliczenia przedmiotu lub nie zdanym jakimkolwiek egzaminie objętym zakresem studiów,
 6. zawiadomienie Zarządu Fundacji o podjęciu pracy zarobkowej, otrzymaniu innego stypendium lub o istotnej zmianie dochodu na osobę w rodzinie,
 7. włączanie się w prace Fundacji w ustalonym zakresie,
 8. udział w corocznych spotkaniach integracyjnych stypendystów i władz Fundacji,
 9. zgoda Stypendysty na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej Fundacji oraz w materiałach reklamowych i informacyjnych Fundacji,
 10. w przypadku przyznania stypendium na konkretny cel (np. na pokrycie kosztów akademika, zakup pomocy naukowych), Stypendysta zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający wydatkowanie stypendium na ten cel.
 11. dodatkowe obowiązki mogą być sprecyzowane w umowie między Stypendystą a Fundacją.

 

V. Odebranie prawa do stypendium

 

Fundacja zaprzestaje wypłacać stypendium w następujących przypadkach:

 1. Stypendysta przerwie naukę lub nie zaliczy semestru studiów,
 2. Stypendysta wydatkuje stypendium na inny cel niż zostało przyznane,
 3. Stypendysta podał nieprawdziwe dane we wniosku lub wykorzystał środki z przyznanego stypendium na inne cele, niż ustalone decyzją Komisji,
 4. Stypendysta swoją postawą i zachowaniem naraża dobre imię Fundacji,
 5. Stypendysta nie włącza się w prace Fundacji lub nie uczestniczy w dorocznych spotkaniach integracyjnych Fundacji,
 6. Stypendysta nie prześle wykazu ocen z egzaminów i zaliczeń z danego semestru w ciągu 21 dni od zakończenia semestru,
 7. zwiększył się znacząco dochód w gospodarstwie domowym Stypendysty,
 8. Stypendysta nie spełnia warunków Regulaminu Stypendialnego,
 9. Stypendysta naruszył warunki umowy, o której mowa w pkt. III.9
 10. Zaszły inne okoliczności, które w ocenie Fundacji uniemożliwiają dalszą wypłatę stypendium.
 11. O odebraniu prawa do Stypendium decyduje Komisja. O odebraniu prawa do Stypendium Stypendysta informowany jest pisemnie lub mailowo.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu leży w gestii Zarządu Fundacji.
 2. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 3. Zarząd Fundacji może dokonywać zmian w Regulaminie poprzez podjęcie stosownej uchwały.
 4. Treść Regulaminu oraz wszelkie zmiany Regulaminu są niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej Fundacji.
 5. Regulamin obowiązuje od 25 lipca 2019r.r.

 

Pobierz Wniosek o przyznanie stypendium – Zał.1 do Regulaminu Stypendium

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dp-invest.pl