Statut Fundacji  Grażyny i Wojciecha Rybka

„POMOC I NADZIEJA” w Bydgoszczy- tekst jednolity

§ 1.

 

Fundacja pod nazwą: Fundacja Grażyny i Wojciecha Rybka POMOC i NADZIEJA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Grażynę Rybka i Wojciecha Rybka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Barabasza w Kancelarii Notarialnej Andrzej Barabasz notariusz, Rafał Barabasz notariusz spółka cywilna  w Bydgoszczy przy ul. Cieszkowskiego 17/2 w dniu 23 grudnia 2014 roku numerem repertorium A nr 5549/2014, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem.
 4. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli.

§ 4.

 1. Fundacja używać może pełnej nazwy – Fundacja Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja, lub nazw skróconych – Fundacja Pomoc i Nadzieja lub  Fundacja PiN.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz  przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji lub wspierającym idee bliskie Fundacji.

§ 5.

Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu i wsparcia osób związanych z Fundacją, wsparcia i pomocy  jej założycieli, podopiecznych, stypendystów i zwolenników a także, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania fundacji,  na pracy zatrudnionych pracowników i doradców, w tym także, jeśli wymagana jest inna pomoc i wsparcie  – odpowiednich firm, instytucji, organów.

§ 6.

Fundacja jest organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego na rzecz dzieci i młodzieży, nie nastawioną na zysk.

§ 7.

Głównym celem Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży o utrudnionym ze względu na status rodzinny, społeczny, zdrowotny lub sytuację losową  starcie społecznym i zawodowym,  ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz uzdolnionych  dzieci i młodzieży nie mogących liczyć na inne formy wsparcia i dalszą edukację oraz start w dorosłe życie. Ten cel Fundacja będzie realizowała głównie przez system stypendialny. Fundacja będzie też wspierać w wypadkach losowych rodziny, dzieci i młodzież  potrzebujące wsparcia i pomocy.

§ 8.

 1. Fundacja dla zapewnienia realizacji jej celów prowadzić będzie:
  1. działalność statutową nieodpłatną,
  2. działalność statutową odpłatną.
 2. Nieodpłatna działalność statutowa prowadzona będzie w następującym zakresie:

1/ świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej i naukowej na  rzecz osób wskazanych w § 7;

2/ świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy edukacyjnej, rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i   pomocy   osobom chorym, niepełnosprawnym i ubogim;

3/ organizację, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na kursy, szkolenia,  kolonie i obozy, a także, jeżeli zajdzie taka konieczność, na leczenie i rehabilitację zarówno  w kraju jak i  za granicą;

4/ finansowanie nagród i stypendiów  naukowych dla młodzieży  szczególnie uzdolnionej, w tym młodzieży niepełnosprawnej, w celu umożliwienia im zwłaszcza zdobycia lepszego wykształcenia i podniesienia  kwalifikacji zawodowych i lepszego startu zawodowego;

5/ pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną dla starszych dzieci i młodzieży, która z powodu wypadków losowych, choroby lub niepełnosprawności utraciła możliwość  kontynuowania nauki, rozwoju zawodowego lub startu do pierwszej pracy lub  wykonywania dotychczasowej pracy;

6/ pomoc w organizacji praktyk i staży;

7/ organizację lub wspieranie krajowych, zagranicznych imprez charytatywnych o charakterze artystycznym, edukacyjnym lub sportowo-rekreacyjnym;

8/ propagowanie działalności Fundacji, jej idei i głównych celów, zwłaszcza wśród społeczności lokalnej;

9/ współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi, środowiskami biznesowymi, artystycznymi, edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy ubogiej, uzdolnionej  młodzieży.

 1. Odpłatna działalność statutowa prowadzona będzie w następującym zakresie:

1/ organizację imprez artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, w tym: wernisaży, wystaw, aukcji, warsztatów, koncertów, bali charytatywnych,  jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw;

2/ pozyskiwanie sponsorów,  środków z funduszy rządowych, pozarządowych od sponsorów prywatnych i publicznych, osób i firm krajowych, zagranicznych, pozyskiwanie grantów i dotacji z instytucji krajowych i zagranicznych, w tym ze środków wsparcia z Unii Europejskiej, dla rozwoju i kontynuowania  działalności statutowej Fundacji;

3/ organizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami aukcji, zbiórek pieniężnych i wszelkiego rodzaju innych przedsięwzięć, z których dochód będzie przeznaczany na cele statutowe.

§ 9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, stowarzyszeń i fundacji w zakresie zbieżnym  z jej celami.

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny wpłacony przez Fundatorów Grażynę Rybka i Wojciecha Rybka – w kwocie po 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł), stanowiący Fundusz założycielski w łącznej wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysiecy zł)  oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Funduszu założycielskiego oraz przychodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 11.

Przychody Fundacji, poza Funduszem założycielskim, o którym mowa w §10,  pochodzić mogą w szczególności z:

1/ darowizn, spadków, zapisów;

2/ dotacji i subwencji oraz grantów;

3/ ze zbiórek i imprez publicznych;

4/ odsetek i depozytów bankowych;

5/ z majątku Fundacji;

6/ z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

7/ nawiązek sądowych,

8/ odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w odrębnym dokumencie przez Zarząd.

§ 12.

 1. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13.

Fundacja nie ma prawa, bez zgody Zgromadzenia Fundatorów, do podejmowania działań polegających na:

1/ udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do  członków władz Fundacji,  pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych  dalej „osobami bliskimi”;

2/ przekazywaniu majątku Fundacji na  rzecz członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3/ wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków władz Fundacji  lub pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Fundacji;

4/ zakupu towarów lub usług od członków władz Fundacji, pracowników  i członków ich rodzin, także od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz Fundacji lub pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.§ 15.

§ 15.

Władzami Fundacji są:

1/ Zgromadzenie Fundatorów,

2/ Rada Fundacji,

3/ Zarząd Fundacji.

§ 16.

Członkami Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie mogą być osoby  skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  lub za przestępstwo skarbowe.

§ 17.

 1. Fundatorzy tworzą Zgromadzenie Fundatorów.
 2. W razie śmierci Fundatora w jego miejsce w Zgromadzeniu Fundatorów wchodzi jedna osoba wskazana w testamencie lub odrębnym dokumencie. W przypadku braku wskazania lub odpowiedniego zapisu w testamencie, w miejsce to wstępuje jedna osoba spośród spadkobierców i przez tych spadkobierców wskazana.
 3. Do momentu tego wskazania prawo wspólnie wykonują pierwsi zstępni Fundatora.

§ 18.

Zgromadzenie Fundatorów wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, który przewodniczy obradom. Zgromadzenie Fundatorów odbywa swoje posiedzenia według potrzeb.

§ 19.

Do uprawnień Zgromadzenia Fundatorów należy:

1/ wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;

2/ ustanawianie, w porozumieniu z Radą Fundacji, dokumentów programowych;

3/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

4/ występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Rady Fundacji;

5/ dokonywanie zmiany Statutu Fundacji;

6/ podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 20.

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje swoje decyzje w drodze uchwał, które zapadają większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

§ 21.

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 5 członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów na wspólną trzyletnią kadencję.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z upływem kadencji, a nadto w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.
 4. Jeśli powołanie nowego członka Rady Fundacji następuje w trakcie trwania kadencji Rady Fundacji, pełni on funkcję przez okres do końca kadencji Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji jest niezbywalne, nie może też być przedmiotem udzielenia komukolwiek pełnomocnictwa.

§  22.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

1/ Pozostawać w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa z członkami Zarządu Fundacji; nie dotyczy to Fundatorów, dzieci i rodzeństwa Fundatorów oraz ich spadkobierców.

2/ Otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie wynagrodzenia.

3/ Pełnić funkcji członka Zarządu Fundacji.

4/ Pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

§ 23.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
 1. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zgromadzenia Fundatorów lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji, w terminie nie późniejszym niż miesiąc od daty złożenia wniosku. O planowanym terminie i miejscu zebrania Rady Fundacji, Przewodniczący zawiadamia wszystkich jej członków pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed planowanym zebraniem Rady Fundacji. Za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji posiedzenie Rady może się odbyć doraźnie, bez wymaganego z dwutygodniowym wyprzedzeniem zawiadomienia.
 2. Rada Fundacji podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, zaś w razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. W razie niemożności wykonywania czynności przez Przewodniczącego lub jego nieobecności, jego prawa i obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.§ 24.

§ 24.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1/ wytyczanie, w porozumieniu ze Zgromadzeniem Fundatorów, głównych kierunków

działania Fundacji;

2/ nadzór nad działalnością Fundacji;

3/ kontrolowanie bieżącej działalności finansowej i merytorycznej Zarządu Fundacji;

4/ ocena pracy i udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji, zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań Zarządu, sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego Fundacji;

5/ ustalanie, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Fundatorów, zasad zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu oraz zasad zatrudniania  pracowników Fundacji;

6/ / wyrażania pisemnych opinii w sprawach  połączenia z inną fundacją oraz zmiany statutu Fundacji, w tym celów lub sposobu funkcjonowania Fundacji;

7/ uchwalanie regulaminu pracy Rady Fundacji i regulaminu pracy Zarządu Fundacji.

§ 25.

 1. Rada Fundacji w celu wykonania swych obowiązków jest uprawniona do:

1/ żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących

działalności  Fundacji;

2/ kontrolowania finansów Fundacji, w tym sposobu i zasad przyznawanego wsparcia finansowego i rzeczowego   i sposobu zarządzania majątkiem Fundacji;

3/ kontrolowania regulaminów i obowiązujących w fundacji dokumentów, zaświadczeń, podań, zgłoszeń i innych obszarów działania Fundacji.

§ 26.

 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób, w tym Prezesa Fundacji, powoływanych na 3 letnią kadencję.
 2. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Pierwszy Zarząd powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Jeśli powołanie nowego członka Zarządu Fundacji następuje w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji, pełni on funkcję przez okres do końca kadencji Zarządu Fundacji.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji, a nadto w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Warunki ich ewentualnego wynagrodzenia ustala Rada Fundacji.

§ 27.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:                                                  1/ uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

2/ uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji;

3/ przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;                                                    4/ podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji

innych organów Fundacji;

5/ występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Rady Fundacji;

6/ prowadzenie bieżącej pracy i działalności statutowej  Fundacji;

7/ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

§ 28.

 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes  Fundacji lub  we współdziałaniu łącznym dwaj członkowie Zarządu.

 1. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.§ 29.

§ 29.

Zarząd jest zobowiązany przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie finansowe i  sprawozdanie z działalności Fundacji co najmniej raz  w roku, a  za rok ubiegły w terminach określonych odrębnymi przepisami.

§ 30.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 2. W przypadku trwałego braku możliwości podejmowania czynności prawnych przez Zgromadzenie Fundatorów, niniejszy Statut może zostać zmieniony jednogłośną uchwałą Rady Fundacji w obecności minimum 2/3 jej członków.
 3. Trwały brak możliwości podejmowania czynności prawnych ze strony Zgromadzenia Fundatorów musi zostać potwierdzony i właściwie udokumentowany  /np. poprzez akt zgonu, uznanie za zaginionych, długotrwała, ciężka  choroba uniemożliwiająca
 4. kontakt z członkami Zgromadzenia Fundatorów/.                           § 31.
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyduje Zgromadzenie Fundatorów, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§ 32.

 1. W sprawach likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, właściwe jest Zgromadzenie Fundatorów.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
 3. W przypadku trwałego braku możliwości podejmowania czynności prawnych przez Zgromadzenie Fundatorów, w przypadku o którym mowa w 32 ust 1 oraz z zastrzeżeniem § 30 ust 3,  Rada Fundacji  powołuje  likwidatora Fundacji, który przeprowadza likwidację Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone na rzecz działających w Polsce innych fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Fundatorów lub w przypadku jego braku Rada Fundacji w jej ostatnim składzie.

 

Pobierz Statut w formacie pdf STATUT_PIN

NASI PARTNERZY:
drozapol.pl dp-invest.pl